Cantavit Versicolor (in oprichting)

 
 
Cantavit Versicolor is een professioneel ensemble in oprichting. Artistiek leider Marsja Mudde heeft een nieuw concept ontwikkeld waarin het ensemble op hoog niveau kan functioneren, terwijl tegelijkertijd haar leden zich verder specialiseren in de oude muziek. Het eerste programma is opgebouwd rond Sint Michael en alle engelen en zal eind september 2014 op de planken worden gebracht.

Inbedding van het ensemble
Het ensemble wordt een uitvoerend onderdeel van een stichting ter bevordering van de uitoefening van en onderzoek naar de muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok uit facsimile van de originele handschriften of oude drukken.
 
Doel van het ensemble
Doel van het ensemble is om op hoog niveau concerten te verzorgen en opnames te maken van muziek uit de periode van de renaissance. Hierbij gelden als subdoelen:
  • Het bevorderen van stijlspecifieke kennis en vaardigheden bij uitvoerders van deze muziek.
  • Gelegenheid voor jonge professionals om ervaring op te doen in professioneel ensembleverband en met het lesgeven aan zeer gevorderde amateurs.
  • Integratie en samenwerking van professionals en zeer gevorderde amateurs in de wereld van de renaissancemuziek.
  • Garanderen van continuiteit in de wereld van de oude muziek, dat wil zeggen: zorgen dat voldoende jonge professionals vaardig zijn in het lezen en interpreteren van muziek uit de periode van de renaissance, alsmede het bij hen en het publiek opwekken van enthousiasme voor deze stijlen.
 
Opzet / concept van het ensemble
Het wordt een vast ensemble, d.w.z. de leden nemen zich voor om zich voor langere tijd aan het ensemble te verbinden. In de beginperiode zal het zoeken zijn naar de juiste balans tussen persoonlijke en zakelijke belangen, waardoor de samenstelling nog enigszins flexibel zal zijn, maar doel is dus om samen naar een hoog niveau te werken en dat te behouden.
Het ensemble staat onder leiding van een meezingend ensembleleider. Deze artistiek leider is verantwoordelijk voor de samenstelling en ontwikkeling van het ensemble. Zij beslist uiteindelijk ook inhoudelijk en zakelijk over de concerten en opnames die het ensemble zal verzorgen. De inkomsten uit de concerten en opnames worden - na aftrek van gemaakte (reis)kosten - met de leden van het ensemble gedeeld naar rato van hun kennis, vaardigheden en eventueel extra verricht werk. De ensembleleider beslist over deze verdeling.Een en ander aan zakelijke beslissingen en voorbereidingen kan en zal echter worden uitbesteed aan het dagelijks bestuur van de stichting. Hierbij valt te denken aan vermenigvuldiging van bij voorbeeld programmaboekjes en flyers, promotie, uitbetalingen, etcetera.
Er wordt gewerkt aan repertoire uit de renaissanceperiode. Samenstelling van het repertoire en programma's voor concerten en opnames, alsmede de toelichtingen en vertalingen gebeurt onder verantwoording van de ensembleleider. Op dit gebied kan een en ander worden gedelegeerd aan leden van het ensemble, voor zover zij hiertoe geschikt en bereid zijn.
In principe wordt van elk programma een opname gemaakt, die tijdens de daarna geplande concerten ook al ter verkoop wordt aangeboden. Dit bevordert ook de verkoopbaarheid en de kwaliteit van de concerten.
Er wordt gewerkt met twee mensen per partij, van wie de ene een vergevorderde amateur is met minimaal 15 jaar ervaring in de muziek van de renaissanceperiode. De ander is een (jonge) professional, met minder ervaring met het betreffende repertoire, maar met meer technische en cultuurhistorische scholing. Deze mix levert een gemotiveerd ensemble op met een hoog niveau, zowel technisch als op interpretatiegebied.
In principe geven de professionals eens in de maand technische lessen aan de amateur op zijn of haar partij. Deze lessen worden onderling afgesproken. Het aantal gegeven / ontvangen lessen wordt aan de ensembleleider gerapporteerd. De amateurs betalen een vastgesteld bedrag voor de lessen aan het ensemble als geheel. De docenten worden door het ensemble betaald voor de gegeven lessen naar rato van hun ervaring met lesgeven. Dit is zo geregeld om alle amateurs evenveel bijdrage te kunnen vragen. Bovendien krijgen de professionals hierdoor gelegenheid ervaring in het lesgeven op te doen. Tenslotte worden de beide mensen op dezelfde partij ook gestimuleerd om samen te werken aan klank, leesvaardigheid en (deel)interpretatie, wat de kwaliteit sterk bevordert.
Bij uitzondering kan een amateur tijdelijk of structureel van de ensembleleider les krijgen (op degene na die dezelfde partij zingt als de ensembleleider, die heeft sowieso les van de artistiek leider). Deze krijgt dan betaald voor deze (extra) leerling. Redenen voor een dergelijke verschuiving kunnen zijn:
  • de professional in kwestie wil of kan gemotiveerd geen les geven aan de betreffende amateur.
  • de leerling in kwestie is gemotiveerd niet bereid bij deze professional lessen te nemen.
Uiteindelijk beslist de ensembleleider over een eventuele verschuiving, na het horen van beide zangers. Hierbij staat de kwaliteit van het ensemble altijd voorop, maar speelt het hierboven beschreven concept ook een belangrijke rol.
 
Repetities en overleg
Repetities worden in onderling overleg vastgesteld, net als de lessen / stemrepetities. Het streven is om een vast ritme te vinden waarin de planning verloopt: eens in de maand een repetitie van ca. 4 uur afwisselend bij een van de leden thuis EN eens in de 8 weken een hele dag in een ruimte met een bij het repertoire passende akoestiek. De lessen / stemrepetities vinden zoals reeds vermeld eveneens eens in de maand plaats.
Missen van een repetitie betekent dat men extra goed voorbereid bij de volgende repetitie wel aanwezig is. Twee repetities na elkaar missen is in principe niet toegestaan, evenals het missen van een generale repetitie, tenzij er sprake is van overmacht.
De repetities worden zelfstandig en in tweetallen voorbereid aan de hand van de geleverde partij. De transcripties worden slechts als hulp gebruikt, de facsimile is waar uiteindelijk van gezongen wordt, ook al tijdens de opnames.
Tijdens de repetities wordt tijd ingeruimd voor overleg en mededelingen. Daarnaast vindt overleg via de mail en de telefoon plaats. 
 
Programma's
Het eerste programma van Cantavit Versicolor heeft als thema enerzijds Sint Michael en alle engelen, waarvan de feestdag 29 september is, en anderzijds het officie, dat in vergelijking tot de mis een ondergeschoven kindje is in de uitvoeringspraktijk. Voor het programma is een keuze gemaakt uit het rijke Europese repertoire van de vroege middeleeuwen tot en met de hoogbarok. Hierbij wordt telkens een volgend gebedsuur opgebouwd uit stukken uit 1 taalgebied, beginnend met chant en eindigend met hoogrenaissance of hoogbarok. Ook de bezetting van de uitgevoerde werken varieert sterk, wat een levendig concert oplevert. Dit programma is te boeken in de periode 20-30 september 2014.

Het tweede programma waaraan het ensemble gaat werken is een bloemlezing uit de 5-stemmige Lamentationes Hieremiae door Orlande de Lassus, bijbehorende meerstemmige responsoriale gezangen, ook van Lassus, en bijbehorende 'chant' (gregoriaans) uit de regio Bavaria (Duitsland), waar Lassus gevestigd was. Dit programma kunt u boeken voor de periode eind maart tot begin april 2015.
 
 
 
   
 
Marsja Mudde Muziek